ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลอวน แดนดินถิ่นคนเมือง รุ่งเรืองวัฒนธรรม เกษตรกรรมนำวิถี ประเพณีตานธรรมหลวง ชมปลาพวงหิน ท้องถิ่นธรรมชาติ ตาดหลวงน้ำตกงาม ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลอวน เรื่องการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2557ดังนี้ 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2. ภาษีบำรุงท้องที่การชำระเงินค่าบำรุงท้องที่ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะต้องชำระเงินค่าภาษีบำรุงท้องที่ภายในวันที่ 30 เมษายน ของทุกปี และ3. ภาษีป้าย

 

 
ประชาสัมพันธ์รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ

 

              ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้สูงอายุ

             การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พ.ย. 2554  เวลา 08.30-16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอวน หรือ
สอบถาม
หมายเลขโทรศัพท์ 054-683538  หรือมือถือ 081-9920593 
(เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นางอริยา นรินทร์)

คุณสมบัติ
           1. ผู้สูงอายุที่จะ มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556โดยเป็นผู้เกิดก่อนวันที่  1 ตุลาคม 2495และผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนามาอยู่ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ยังไม่ได้ยื่นคำขอลงทะเบียน
           2. เป็นผู้มีชื่อตามทะเบียนบ้านอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอวน และให้องค์การบริหารส่วนตำบลอวน ตรวจสอบรายชื่อจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของสำนักงานทะเบียนอำเภอ และสำนักงานทะเบียนท้องถิ่น
           3. ไม่ได้รับเงินสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เช่น เงินบำนาญ และผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพเดิม เป็นต้น
           4. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งดังนี้ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล ข้าราชการการเมืองระดับชาติและท้องถิ่นทุกรูปแบบ เช่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นต้น

ขั้นตอนการยื่นคำขอ
              ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้ผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ในปีงบประมาณถัดไป ลงทะเบียนเพื่อยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์การบริหารส่วนตำบลอวน ณ ที่ทำการองค์การบริการบริหารส่วนตำบลอวน หรือสถานที่องค์การบริหารส่วนตำบลอวนกำหนด ผู้สูงอายุจะต้องนำเอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
           1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา
           2. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา
           3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเบี้ยผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร
          ** ในกรณีที่มีความจำเป็นผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้อาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเบี้ยผู้สูงอายุแทนก็ได้
         ** ในกรณีผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์การบริหารส่วนตำบลในปีงบประมาณที่ผ่านมา ให้ถือว่าเป็นผู้ได้ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยผู้สูงอายุตามระเบียบนี้แล้ว
     
        **ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิกรณีที่ย้ายภูมิลำเนาไปอยู่ที่อื่นในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 โดยสิทธิในการรับเงินของผู้สูงอายุจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุถึงเดือนกันยายน 2546 และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิต่อเนื่องในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 – เดือนกันยายน 2557 ผู้สูงอายุจะต้องไปลงทะเบียนยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุก่อนสิ้นปีงบประมาณ หรือภายในเดือนพฤศจิกายน 2555 ที่เปิดให้มีการลงทะเบียนยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

                     ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ

            รับลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการคนพิการรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พ.ย. 2554 เวลา 08.30-16.30 เว้นวันหยุดราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอวนหรือสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ 054-683538  มือถือ 081-9920593 (เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นางอริยา นรินทร์)
 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ จะได้รับเงินเบี้ยความพิการ
        1. มีสัญชาติไทย
        2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
        3. มีบัตรประจำตัวคนพิการ
        4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ

ขั้นตอนการรับลงทะเบียน ความพิการ
         การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ซึ่งรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้คนพิการ ลงทะเบียนยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการในปีงบประมาณถัดไปด้วยตนเองต่อองค์การบริหารส่วนตำบลอวน ณ ที่ทำการองค์การบริหาร    ส่วนตำบลอวน หรือสถานที่องค์การบริหารส่วนตำบลอวนกำหนด โดยมีหลักฐาน ดังนี้
           1. บัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมสำเนา
           2. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา
           3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเบี้ยผู้พิการประสงค์ขอรับเงินเบี้ยผู้พิการผ่านธนาคาร
           *** ในกรณีที่คนพิการเป็นผู้เยาว์ซึ่งมีผู้แทนโดยชอบธรรม คนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถ ให้ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี ยื่นคำขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว
           *** สำหรับคนพิการกรณีอื่น ไม่อาจยื่นคำขอได้ด้วยตัวเอง ให้ผู้ดูแลคนพิการยื่นคำขอแทนโดยให้ผู้ที่เชื่อถือได้รับรองสถานะของคนพิการ แต่ต้องนำหลักฐานของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย
           *** ในกรณีที่ผู้พิการมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่ง ย้ายภูมิลำเนาไปอยู่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือกรุงเทพมหานคร ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จ่ายเงินเบี้ยความพิการยังคงจ่ายเงินเบี้ยความพิการต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดปีงบประมาณนั้น หากมีความประสงค์จะรับเบี้ยความพิการกับองค์การบริหารส่วนตำบลอวนในปีงบประมาณถัดไป ต้องไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการที่องค์การบริหารส่วนตำบลอวน ภายในเดือนพฤศจิกายน 
            
Download File 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายก อบต.อวน
infographics
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
คลังข่าวมหาดไทย
aec
คสช
น่าน
ดูทีวีออนไลน์
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
พะเยา
เชียงใหม่
เลย
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
km
มหาสารคาม
เชียงราย
แพร่
ผลงาน
คู่มือประชนชน
ราคาน้ำมัน
สันนิบาตแห่งประเทศไทย_ใหญ่
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ช่อง5
สายด่วนรัฐบาล
ไทยรัฐ
komchatl
ช่อง7
สำนักงาน กพ.
กรมการค้าภายใน
ช่อง9
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
OTOP
ททท
สสส
กระทรวงมหาดไทย
กรมอุตุวิทยา2
ช่อง3
เดลินิวส์
กรมพัฒนาชุมชน